Kate_Name_logo_sm
Original oil on canvas. ….
Size:122 x 132cm ( 48″ x 52″)