Kate_Name_logo_sm
Original oil on canvas.
Size:80 x 90cm