Kate_Name_logo_sm
Original oil on canvas.
Size:145 x 132cm (57” x 52”)