Kate_Name_logo_sm
Original oil on canvas
Size:Size 25”x25”