Kate_Name_logo_sm
Original oil on canvas…..
Size:Size 35”x35”