Kate_Name_logo_sm
Original oil on wood….
Size:95x 53cm (37” x 21”)