Kate_Name_logo_sm
Original oil on wood…
Size:95 x 53cm (37” x 21”)